کلیپ ویژه برنامه فوتبال برتر درمورد طالب آرپی‌جی زن

آلومینیوم اراک و صنعت نفت آبادان هفته بیست وهفتم لیگ برتر بیست وسوم

آلومینیوم اراک و صنعت نفت آبادان هفته بیست وهفتم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان هفته بیست وششم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان هفته بیست وششم لیگ برتر بیست وسوم

هوادارتهران و صنعت نفت آبادان هفته بیست وپنجم لیگ برتر بیست وسوم

هوادارتهران و صنعت نفت آبادان هفته بیست وپنجم لیگ برتر بیست وسوم

موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان